Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kwaliteit en privacy


Kwaliteit 

We zijn gehouden aan de beroepscode, waaronder het beroepsgeheim en de wet die het tuchtrecht regelt (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WBGO). De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit.

Tijdens vakanties of ziekte wordt er indien nodig door de collega's in de praktijk waargenomen.

De wachttijd kan per behandelaar variëren. De actuele wachttijd kunt u vinden bij de individuele informatie onder de knop wachttijden.

Na afloop van de behandeling kan u gevraagd worden een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. De gegevens gebruiken we om onze zorg te optimaliseren.
Indien u ontevreden bent over de service of de hulpverlening kunt u dat bij uw psycholoog/psychiater aankaarten. Uw klacht zal serieus genomen worden en er zal getracht worden samen tot een oplossing te komen. Indien er niet tot een oplossing van de klacht gekomen kan worden bestaat er een mogelijkheid om voor de psychologen een beroep te doen op de klachtenfunctionaris van de LVVP. U vindt hier meer informatie over de klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Ook voor zelfstandig gevestigde psychiaters bestaat een klachtenregeling, waarbij een beroep gedaan kan worden op de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U kunt deze inzien via de onderstaande link:
Kwaliteitsstatuut Judith van Gils
Kwaliteitsstatuut Mariëlle van der Poel
Kwaliteitsstatuut Suzanne Stil
Kwaliiteitsstatuut Lucie Timmers
Kwaliteitsstatuut Ilse van Kuilenburg

Privacy

Met de door u verstrekte gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan. Uw gegevens zullen niet zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden worden doorgegeven. We zullen u om  toestemming vragen voor een eventuele uitwisseling van informatie met uw huisarts of andere hulpverleners.

De algemene verordening van gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht gegaan voor een ieder die persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn hier ook aan gehouden. Hieronder treft u een link naar onze privacyverklaringen. 

Privacyverklaring J. van Gils
Privacyverklaring Marielle van der Poel
Privacyverklaring Suzanne Stil
Privacyverklaring Lucie Timmers
Privacyverklaring-E.C.-van-Kuilenburg.pdf

De NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) vraagt ons gegevens aan te leveren over  de wachttijden van behandelaars.
Daarnaast dienen we gegevens aan te leveren over het type zorg dat u nodig heeft (Zorgvraagtypering). Deze informatie wordt doorgegeven bij het declareren aan uw zorgverzekering en aan de NZa. Meer informatie is te vinden op de website van de NZa:
Als u niet wilt dat uw gegevens worden doorgegeven kunt u dit aangeven bij uw behandelaar en kan hiervoor een formulier worden ingevuld.

©2024 Praktijk Kern Leiden